Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OZ 22.5.2020

 15.05.2020

P O Z V Á N K A

Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 22. mája /piatok/ o 16.00 hod.

v malej sále obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. Schválenie prevodu majetku odpredajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa §9 ods. 8 písm. e) zák. 138/1991 Zb. a to predajom, parc. číslo 1110/6 Vladimírovi Hrabovskému
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019
 7. Návrh- Záverečný účet za rok 2019
 8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019
 9. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 10. Protokol o zverení majetku do správy ZŠsMŠ Bracovce
 11. Zriadenie vecného bremena v prospech VSD, a.s.
 12. Rekonštrukcia verejného osvetlenia- izolovaný vodič LED svietidla
 13. Asfaltovanie prístupovej cesty k futbalovému ihrisku
 14. Rôzne
 15. Diskusia
 16. Záver                                                                    

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana

                                                                                           starostka obce 

1 2 3 4 5 6 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas