Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 30.11.2018

 22.11.2018

P O Z V Á N K A

           Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční 

dňa 30. novembra 2018 /piatok/ o 17.30 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. VZN č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených  na území obce Bracovce v roku 2019
 6. VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce
 7. VZN č. 3/2019 o určení výšky mesačného príspevku od zákonných zástupcov detí/ žiakov a dospelých za pobyt v materskej škole, na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, a na čiastočnú úhradu nákladov v školských jedálňach, ktorého zriaďovateľom je obec Bracovce
 8. VZN č. 4/2019 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce
 9. Zverenie majetku Obce Bracovce do správy ZŠsMŠ Bracovce
 10. Žiadosť o refundáciu platby ZŠsMŠ Bracovce
 11. Návrh na odmeny pre zamestnancov MŠ, ŠKD, ŠJ
 12. Návrh na jednorazové zvýšenie platu starostky obce
 13. Návrh na nákup techniky na zimnú údržbu ciest a chodníkov
 14. Návrh na nákup techniky pre DHZ Bracovce
 15. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019
 16. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bracovce na rok 2019
 17. Rôzne
 18. Diskusia
 19. Záver                                                                 

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana     

                                                                                   starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas