Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 25.1.2019

 18.01.2019

P O Z V Á N K A

           Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 25. januára 2019 /piatok/ o 17.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. VZN č. 5/2019 o podrobnostiach vo veci poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bracovce
 6. Program odpadového hospodárstva Bracovce 2016-2020
 7. Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Bracovce
 8. Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bracovce
 9. Zriadenie komisií
 10.  Prestavba objektu na hasičskú zbrojnicu- spolufinancovanie
 11. Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Bracovce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver                                                                    

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana     

                                                                                   starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas