Pozvánky

Pozvánka na zasadnutie OZ 6.12.2019

 29.11.2019

P O Z V Á N K A

Týmto Vás  pozývame na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa uskutoční :

dňa 6. decembra /piatok/ o 18.00 hod.

v malej  zasadačke obecného úradu

 Návrh  programu:

 1. Otvorenie zasadnutia OZ
 2. Schválenie overovateľov zápisnice
 3. Kontrola uznesenia OZ
 4. Schválenie návrhu programu zasadnutia OZ
 5. Návrh VZN č. 1/2020 o miestnych  daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce
 6. Návrh VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených  na území obce Bracovce v roku 2020
 7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
 8. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2020
 9. Schválenie návrhu rozpočtu obce Bracovce na rok 2020
 10. Rôzne
 11. Diskusia
 12. Záver                                                                     

                                                                                 PhDr. Kolesnáčová Ivana     

                                                                                   starostka obce 

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár

Počasie

Obec Bracovce
Počasie Bracovce - Svieti.com

Rozhlas