Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Zámer : predaj hnuteľného majetku

 23.04.2019

- Z Á M E R -

spôsob a podmienky obchodnej verejnej súťaže k predaju hnuteľného majetku

__________________________________________________________________________________

Zámer : predaj hnuteľného majetku,

               ktorého vlastníkom je Obec Bracovce (ďalej  len „obec“),

Predmet: Traktorová kosačka

                 Osobné motorové vozidlo VW Caddy 1.6i

Spôsob : Obchodná verejná súťaž (ďalej len „OVS“)

Podľa §9a/ ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 9 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) a §6 ods. 2 písm. a/ v spojení s § 9 O zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Bracovce a s majetkom štátu, ktorý obec užíva (ďalej len „Zásady“), Obecne zastupiteľstvo v Bracovciach (ďalej len „OZ“) na svojom zasadnutí dňa 5. 4. 2019  uznesením č. 23/2019 prerokovalo a schválilo nasledovný

predaj prebytočného hnuteľného majetku obce :

 1. Traktorová kosačka
 2. Osobné motorové vozidlo VW Caddy 1.6i, rok výroby 1997

Podmienky :

 1. Kúpna cena za traktorovú kosačku je stanovená v minimálnej výške 150,00 Eur.
 2. Kúpna cena za osobné motorové vozidlo VW Caddy je stanovená v minimálnej výške 200,00 Eur.
 3. Záujemca nesmie mať evidované nedoplatky voči Obci Bracovce.
 4. Návrh do súťaže predkladá jej účastník v neporušenej zalepenej obálke, na ktorej je uvedené meno účastníka a označenie Verejná obchodná súťaž na predaj majetku ,, traktorová kosačka“ alebo ,,osobné motorové vozidlo VW Caddy“.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu.
 6. Kúpnu cenu je budúci vlastník pozemku povinný uhradiť do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy. V prípade neuhradenia kúpnej ceny má vyhlasovateľ súťaže právo odstúpiť od zmluvy.
 7. Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže požaduje zábezpeku vo výške 100 €, ktorú uchádzač zloží na účet obce - vyhlasovateľa číslo: SK91 5600 0000 004203233005 najneskôr v lehote na predloženie súťažných návrhov, inak návrh nebude do súťaže zahrnutý. Doklad o zložení zábezpeky bude súčasťou súťažnej ponuky.
 8. Výsledok vyhodnotenia súťaže bude oznámený písomnou formou každému účastníkovi obchodnej verejnej súťaže, ktorý predložil ponuku bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 pracovných dní od ukončenia vyhodnotenia ponúk.
 9. Komisiu na vyhodnotenie ponúk vymenuje starosta obce. Komisia bude najmenej trojčlenná.
 10. Ponuka uchádzača, ktorý navrhne najvyššiu kúpnu cenu, bude vyhodnotená ako víťazná.

Súťažný návrh musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje účastníka obchodnej verejnej súťaže
 2. čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s podmienkami verejnej obchodnej súťaže
 3. čestné vyhlásenie účastníka, že súhlasí s návrhom kúpnej zmluvy (viď príloha) a do 30 dní  od vyhodnotenia súťaže, kúpnu zmluvu s vyhlasovateľom uzatvorí
 4. súhlas účastníka s použitím osobných údajov pre účely verejnej obchodnej súťaže

            v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 1. doklad o zložení zábezpeky

Lehota na doručenie ponúk : do 10. 5. 2019 do 12,00 hod., na adresu: Obecný úrad Bracovce, Bracovce 275, 072 05

Základnú informáciu a podmienky OVS je možné získať na stránke obce Bracovce, na informačnej tabuli obce, resp. na adrese: Obecný úrad Bracovce, Bracovce 275

Obhliadku predmetu OVS  je možné dohodnúť s pracovníkom obecného úradu, tel. 056/6495318.

Príloha:

 1. Návrh kúpnej zmluvy

Bracovce, 23. 4. 2019

                                                                               

                                                                                         ________________________

                                                                                            PhDr. Ivana Kolesnáčová

                                                                                              starostka obce Bracovce

1 2 3 4 5 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár