Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

KÚPNA ZMLUVA- traktorová kosačka

 23.04.2019

KÚPNA  ZMLUVA

v zmysle ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci:         

Názov:                    Obec Bracovce

Sídlo:                      Bracovce 275, 072 05

IČO:                       325074

DIČ:                       2020738753

Bankové spojenie: SK9156000000004203233005

Štatutárny zástupca:  PhDr. Ivana Kolesnáčová, starostka obce

Kupujúci:                

                                 ............................................................

                                 ............................................................

                                 ............................................................

                                 ............................................................

 1. Predmet zmluvy

Predmetom kúpnej zmluvy je traktorová kosačka s nasledovnými základnými údajmi:

Typ (model):             Traktor XX 220 HDE

Rok výroby:             2007

Farba:                       červená

Motor:                         Briggs&Stratton

Počet valcov:            dvojvalec

 1. Cena

Cena vozidla: ...............................eur  (slovom ........................................................................ eur)

 1. Dodacia lehota

Dodacia lehota predmetu kúpy je ihneď po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení dohodnutej ceny.

 1. Dodacie podmienky

Odovzdanie – prevzatie predmetu kúpy sa vykoná na obecnom úrade Bracovce v deň podpisu kúpnej zmluvy.

 1. Povinnosti predávajúceho
 1. Vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu kúpnej zmluvy
 2. Odovzdať predmet kúpnej zmluvy v čase a mieste určenom v tejto zmluve.
 3. Odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na jeho prevzatie a užívanie.

 1. Povinnosti kupujúceho
 1. Zaplatiť za predmet kúpnej zmluvy cenu v zmysle bodu II. a prevziať dodaný predmet v zmysle bodu IV. tejto zmluvy.

 1. Záverečné ustanovenia
 1. Predávajúci vyhlasuje, že kupujúcemu nezamlčal žiadne skryté vady, resp. skutočnosti o technickom stave predmetu kúpy.
 2. Kupujúci vyhlasuje, že s technickým stavom predmetu kúpi sa oboznámil a súhlasí s ním.
 3. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva.
 4. Zmluva je platná okamihom podpísania obidvoma zmluvnými stranami, čím vzniká súhlas s celým jej obsahom a účinná nasledujúci deň od jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. Túto zmluvu môžu zmluvné strany zmeniť alebo zrušiť len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
 5. Pokiaľ v tejto zmluve nie je stanovené inak, riadia sa právne pomery zmluvných strán príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

V Bracovciach, dňa ..................................                   V Bracovciach, dňa ...........................................

...................................................................                     ............................................................................

                  Predávajúci                                                                       Kupujúci

1 2 3 4 5 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár