Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

 08.10.2019

       O B E C    B R A C O V C E,  072  05   B R A C O V C E   275

                                    

             Výzva na vypracovanie a predloženie rozpočtových požiadaviek

Dátum:         08. október 2019

Kategória :   Úradná tabuľa;      webstránka obce

Obec Bracovce v zastúpení starostkou obce PhDr. Ivanou Kolesnáčovou, týmto zverejňuje

výzvu na vypracovanie a predkladanie rozpočtových požiadaviek

pre tvorbu rozpočtu na rok 2020.

     Rozpočtové požiadavky je potrebné doručiť v písomnej forme na Obecný úrad v Bracovciach,  alebo elektronicky na email: obecbracovce@centrum.sk  do  30.10.2019.

K žiadosti o dotáciu je potrebné doložiť "Čestné prehlásenie žiadateľa " (viď príloha).

Rozpočtové požiadavky musia spĺňať ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových  pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a ostatných právnych predpisov. 

                                                                             PhDr. Ivana Kolesnáčová

                                                                               starostka obce

*********************************************************************************************************************************************

Príloha:

               ............................................................................................................................................

                                 (názov, sídlo a kontaktné údaje žiadateľa o dotáciu)

ČESTNÉ   PREHLÁSENIE  ŽIADATEĽA

o dotáciu z rozpočtu obce Bracovce

Meno a priezvisko ............................................ narodený ................. svojím podpisom ako žiadateľ alebo ako štatutárny zástupca žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce týmto čestne prehlasujem, že žiadateľ dotácie – názov organizácie  : ......................................

.................................................................................................................................................

 a )  ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie nemá nesplatené záväzky  po lehote  

       splatnosti voči obci Bracovce a voči organizáciám zriadených alebo založených obcou

b)  ku dňu podania žiadosti o poskytnutí dotácie nemá právoplatne uložený trest zákazu

     prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu

     poskytovanú z fondov Európskej únie

c)  všetky údaje uvedené v žiadosti a v prílohách k žiadosti sú pravdivé a predkladané doklady

    aktuálne ku dňu podania žiadosti.

Zároveň prehlasujem, že som si vedomý(á) dôsledkov, ktoré by vyplynuli z nepravdivých údajov uvedených v tomto čestnom prehlásení.

V ......................... dňa ............................

                                                                                         ...............................................

                                                                                           Meno, priezvisko a funkcia

                                                                                                          žiadateľa


1 2 3 4 5 6 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár