Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

PROJEKT: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce, ITMS kód projektu: 302020K432

 22.01.2020

Obec Bracovce

Bracovce 275, 072 05 Bracovce

bola úspešná pri hodnotení projektov v rámci výzvy  IROP-PO2-SC222-PZ-2016-2,  zameraná  na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách.

V decembri 2019 sa začína s realizáciou projektu s názvom:

Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ s MŠ Bracovce

ITMS kód projektu: 302020K432

Výška nenávratného finančného príspevku (95%): 141 179,54 €

v rámci Operačného programu: Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 2. Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Špecifický cieľ a Hlavný cieľ projektu: 2.2.2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Typ aktivity:  Obstaranie jazykovej učebne; Obstaranie prírodovednej učebne – biologickej/chemickej; Obstaranie IKT učebne; Stavebno-technické úpravy;

Hlavná aktivita realizácie projektu: Obstaranie jazykovej učebne; Obstaranie prírodovednej učebne – biologickej/chemickej; Obstaranie IKT učebne; Stavebno-technické úpravy;

Hlavný cieľ projektu je: Prispieť k zvýšeniu kvality života, vzdelávania, kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Bracovce, pomocou rozvoja vzdelávacej, výcvikovej infraštruktúry a tým prispievať k zabezpečeniu udržateľného poskytovania kvalitnejších verejných služieb.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Zvýšiť kvalitu materiálno-technického vybavenia učební ZŠ, primerane riešiť aktuálne výzvy primárneho vzdelávania prostredníctvom zlepšenia zariadenia, a to vybudovaním/rekonštrukciou odborných učební a zabezpečením potrebného vybavenia.
  • Zvýšiť kvalitu vyučovania a prispievať ku kvalitnému prepojeniu teoretického a praktického vzdelávania na podmienky trhu práce.
  • Zabezpečiť primerané podmienky pre rozvoj kľúčových kompetencií, zručností, schopností žiakov, ktoré budú v súlade s požiadavkami trhu práce.

Pomocou projektu je naplánovaná podpora školskej infraštruktúry ZŠ a to realizáciou hlavných aktivít:

  • obstaranie jazykovej učebne;
  • obstaranie prírodovednej biologickej/chemickej učebne;
  • obstaranie polytechnickej učebne;
  • obstaranie IKT učebne;
  • stavebno-technické úpravy;

Výstupom projektu budú nové/zrekonštruované učebne ZŠ: nová jazyková a polytechnická učebňa, zrekonštruovaná IKT učebňa a prírodovedná. Realizáciou projektu dosiahneme zvýšenie jazykovej, prírodovednej, technickej a počítačovej gramotnosti žiakov, zvýšenie ich zručností ako aj posilnenie kvality vyučovania a poskytovania vzdelávania.

Ukončenie realizácie projektu: 02/2021

1 2 3 4 5 [>]

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár