Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Aktuality

VOĽBY na obsadenie funkcie: HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

 12.03.2021

                                                    O B E C    B R A C O V C E,  072  05   B R A C O V C E   275

                                                       

vyhlasuje podľa §18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

VOĽBY

na obsadenie funkcie:  HLAVNÝ  KONTROLÓR  OBCE

Kanditát na funkciu hlavného kontrolóra obce Bracovce zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami

do 22. apríla 2021 do 12.00 hod.

na Obec Bracovce, 072 05  Bracovce 275, okr. Michalovce

v uzavretej obálke označenej

,,VOĽBA  HLAVNÉHO  KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ!,,

Požiadavky:

 • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • v prihláške uchádzač uvedie svoje osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov, ako aj telefonický, prípadne e-mailový kontakt,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • občianska bezúhonnosť
 • najmenej 5 rokov praxe v ekonomickej oblasti
 • pracovný úväzok je 15%, t.j. 24 hod./mesiac/
 • uchádzač musí spĺňať požiadavky podľa §18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a podľa §3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme,

Všeobecné podmienky:

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 1 x ročne podáva správu o svojej činnosti
 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce
 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenie s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce
 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom
 • možnosti poskytnutia úveru, pôžičky a dotácií
 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto volieb oznámený písomne najmenej 1 deň pred jeho konaním, predpokladaný termín je od 23. 4. 2021 – 30. 4. 2021.

Zverejnené na www.obecbracovce.sk a na úradnej tabuli obce.

V Bracovciach, dňa: 11. 3. 2021

                                                                                                   PhDr. Ivana Kolesnáčová

                                                                                                            starostka obce

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár