Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Súčasnosť

Súčasná podoba obce je výsledkom úsilia predchádzajúcich generácií aj všetkých ostatných o jej zveľaďovanie. Je výsledkom nikdy neustávajúceho procesu, ktorý viedol obyvateľov v každej dejinnej epoche k tomu, aby cieľavedome riešili dobové problémy a v najvyššej miere využívali možnosti, ktoré im dané obdobie ponúklo. Nie je to iné ani dnes. Aj v súčasnosti sa usilujeme efektívne využívať to, čo je už postavené a zároveň vytvárať stále príťažlivejšie prostredie obce

V súčasnosti žije v Bracovciach 937 obyvateľov.

Nachádzajú sa tu tri kostoly, rímskokatolícky, reformovaný a evanjelický augsburského vyznania. Základná škola plní vzdelávaciu funkciu, no vynikajú jej aktivity aj v oblasti zmysluplného trávenia voľného času detí. Je tiež organizátorom kultúrnych udalostí v obci rodinného charakteru. Obec má materskú školu. Dom smútku sa nachádza na cintoríne. Priamo v obci majú svoju prevádzku obchody, bar a bufet. Kultúrnym udalostiam slúži dobre vybavený kultúrny dom. Z oblasti športu je v obci rozšírený najmä futbal. Jeho fanúšikovia sú zoskupení v OŠK Svornosť Bracovce. V obci pôsobí stolnotenisový klub. Od roku 2008 sa môže obec pochváliť viacúčelovým ihriskom s umelou trávou. Obraz Bracoviec dokresľuje miestny park, kde rastú vzácne dreviny, medzi nimi i staré chránené platany.

Obec Bracovce  má vybudovanú základnú infraštruktúru (vodovod, plynovod, miestne komunikácie), obecný úrad, základná škola s materskou školou, a dobré dopravné spojenie do okresného mesta Michalovce.

Obec má spracovanú územno-plánovaciu dokumentáciu a program rozvoja obce.

Trvale bývajúce obyvateľstvo.

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 937

  • muži    466
  • ženy     471


Podiel žien z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 50,3

Ekonomicky aktívne osoby spolu* 440
  • muži
232
  • ženy
208

*bez pracujúcich dôchodcov


Podiel ekonomicky aktívnych osôb z trvale bývajúceho obyvateľstva v % 47,0


Veková štruktúra obyvateľstva.

Trvale bývajúce obyvateľstvo vo veku
predproduktívnom (0-14) 160
produktívnom – muži (15-59) 296
produktívnom – ženy (15-59) 261
poproduktívnom – muži (60 a viac) 73
poproduktívnom – ženy (60 a viac) 147
nezistenom 0


Národnostné zloženie obyvateľstva.

Trvale bývajúce obyvateľstvo spolu: 937
slovenská 893
maďarská 0
rómska 40
česká 3
rusínska 0
ukrajinská 0
nemecká 0
iná 1
nezistená 0


Náboženské vyznanie obyvateľstva - cirkev.

Rímskokatolícka 227
Evanjelická augburského vyznania 195
Gréckokatolícka 56
Reformovaná kresťanská 168
Pravoslávna 250
Náboženská spol. Jehovovi svedkovia 2
Evanjelická metodistická 1
Bratská jednota baptistov 0
Iné a nezistené 14
Bez vyznania 24


Domový a bytový fond.

Domy spolu (vrátane ubyt. Zariadení) 252

Trvale obývané domy

228
  • z toho rodinné domy
225
  • Neobývané domy
24
Byty spolu 266

Trvale obývané byty

242
  • z toho v rodinných domoch
226
Neobývané byty 24
Iné a nezistené 14


Úroveň bývania.

Priemerný počet na 1 trvale obývaný byt
trvale bývajúcich osôb 3,88
m² obytnej plochy 72,10
Priemerný počet m² obytnej plochy na osobu 18,6

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:00

Fotogaléria

Kalendár