Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

Návrh- Komunitný plán obce Bracovce 2019-2023

Návrh- Komunitný plán obce Bracovce 2019-2023

Návrh- Komunitný plán obce Bracovce 2019-2023

O B E C  B R A C O V C E

______________________________________________________________

                                                        NÁVRH

Komunitný plán sociálnych služieb

Programovacie obdobie 2019 - 2023

Návrh:          -  vyvesený na úradnej tabuli obce  dňa :   20. 5. 2019

                        Komunitný plán sociálnych služieb je rozsiahly dokument, z toho dôvodu je možné

                        si ho pozrieť na www.obecbracovce.sk, prípadne v kancelárií obecného úradu.

                    -  zverejnený na internetovej adrese obce  dňa :   20. 5. 2019

Lehota na predloženie pripomienok k návrhu do(včítane): 4. 6. 2019

Doručené pripomienky (počet) : ......

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN uskutočnené dňa ............................

Vyhodnotenie pripomienok k návrhu VZN doručené poslancom dňa ...........................

VZN schválené Obecným zastupiteľstvom v Bracovciach dňa ....................  pod č. : ................

VZN  vyvesené na úradnej tabuli obce Bracovce   dňa : ..........................

VZN zvesené z úradnej tabule obce Bracovce   dňa : ...........................

Komunitný plán sociálnych služieb nadobúda účinnosť dňom ........................

za obec :                                                                                úradná pečiatka s erbom 

PhDr. Ivana Kolesnáčová 

starostka obce                                                                                                    

!!! Komunitný plán sociálnych služieb je zverejnený v sekcii Územný plán obce !!!

Dátum vloženia: 20. 5. 2019 17:58
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 10. 2021 18:00
Autor: