Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

VZN

2019

VZN č. 5/2019 o ovzduší

2019-02-05-120732-VZN_52019_o_ovzdu____.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 411,85 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Bracovce

Z__sady_odme__ovania_poslancov_OZ_2019___prava__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 394,96 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Program odpadového hospodárstva obce Bracovce

2019-01-08-143719-POH_Bracovce_DEF.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,25 MB
Vložené: 1. 1. 2019

Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bracovce

Z__sady_nakladania_s_FP_obce_Bracovce-_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,63 MB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 6/2019 o vyhradení plôch/ miest na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií počas volebnej kampane

2019-05-20-134342-VZN___._62019_o_vylepovan___plag__tov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,06 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 7/2019 o poskytnutí dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

2019-06-17-091107-VZN_72019_o_poskytnut___dot__cie_na_podporu_v__chovy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 369,6 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Návrh VZN č. č. 22020 o určení výšky dotácie na žiaka MŠ, ZŠ, ŠJ

2019-11-18-172639-N__vrh_VZN_22020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 41 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bracovce

2019-12-11-113609-VZN_12020_o_miestnych_daniach_a_miestnom_poplatku.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1010,22 kB
Vložené: 1. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2020

2019-12-11-113652-VZN_22020_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 458,83 kB
Vložené: 1. 1. 2019

2018

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2018 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Bracovce

2019-02-25-143829-VZN_12018_o___ase_predaja_a_prev__dzky_slu__ieb__1_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 379,38 kB
Vložené: 1. 1. 2018

2017

Zásady pre vybavovanie sťažností v podmienkach obce Bracovce

2017-10-04-095357-Z__sady_vybavovania_s__a__nost____2_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 20,88 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN o rozsahu poskyt. soc. služieb v obci Bracovce

2017-08-16-125422-VZN_o_soci__lnych_slu__b__ch.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 100,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN o určení výšky fin. prostr. na záujmové vzdelávanie detí s TP na území obce

2017-03-30-130904-VZN_zaujmov___vzdel__vanie_det___2017__1_.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,12 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN 3/2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska

2017-03-31-084903-VZN_32017-Prev__dzkov___poriadok_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 80,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN 5/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Bracovce v roku 2017

2017-10-04-095044-VZN_o_ur__en___v____ky_dot__cie_na_M______Z____J_2017_-_NOV__.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Finančné pásma k návrhu VZN č. 5/2016

2017-11-23-132949-Finan__n___p__sma.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,18 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Dodatok č.1/2017 k VZN č.5/2016

2017-12-15-102914-Dodatok___._1_k_VZN_52016_o_pr__spevku_v_M______KD____J.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32 kB
Vložené: 1. 1. 2017

Dodatok č.1/2017 k VZN 3/2017

2017-12-15-103023-Dodatok___._1_k_VZN_32017-Prev__dzkov___poriadok_pohrebiska.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 58,5 kB
Vložené: 1. 1. 2017
Zobrazeno 21-40 z 54