Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

Matrika

Kontakt

Bc. Marianna Šamudovská
072 05 Bracovce 275

Tel:056/6495318, 0902 648 292
e-mail: obecbracovce@centrum.sk

Matričný úrad Bracovce zahŕňa do svojho matričného obvodu okrem obce Bracovce aj obce: Ložín a Falkušovce od roku 1950. Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho matričného obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.

Zákon NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov upravuje vedenie matrík a s tým súvisiace práva a povinnosti fyzických osôb a úloh orgánov verejnej moci.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do matriky sa zapisujú údaje o narodeníuzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný listsobášny list a úmrtný list (ďalej len "úradný výpis"), potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík. Matriku ako výkon štátnej správy vedie obec, v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košiciach mestská časť.

Elektronická matrika je špecializovaným portálom, na ktorom sú zverejnené elektronické formuláre, ktorých vyplnením a podpísaním zaručeným elektronickým podpisom môže občan Slovenskej republiky, cudzinec prihlásený na pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorému bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, využívať na úseku matrík vybrané elektronické služby matričných úradov, ministerstva a okresných úradov a zároveň informačným systémom, ktorý slúži na zber, uloženie, spravovanie a poskytovanie údajov v elektronickej podobe a zabezpečuje vzájomnú elektronickú komunikáciu medzi orgánmi verejnej moci na úseku matrík. Správcom a prevádzkovateľom informačného systému elektronická matrika je ministerstvo.

Elektronické služby matrík –bližšie informácie na portáli https://portal.minv.sk

 

Rodný list

Poplatok
• 5,00 € za každý exemplár

Zápis novorodenca:

Zápis sa uskutočňuje v mieste kde narodenie nastalo.
• ak sú rodičia zosobášení: na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukaz
• ak rodičia nie sú zosobášení: na matričný úrad prídu obaja rodičia predložia svoje rodné listy a občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova predloží úmrtný list manžela

Sobášny list

Poplatok
• 5,00 € za každý exemplár

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:

• tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
• vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky
• ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec.

Podanie žiadosti o uzavretie manželstva:

Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:

• všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - tzv. delegovanie sobáša

Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:

• za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
• za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva

Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostilované; listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/; pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom.

Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu.
Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.

Úmrtný list

Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:

• predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch,
• dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby,
• úkon nie je spoplatnený.

Osobitná matrika

Ak matričná udalosť (narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie) nastala v cudzine, zapisuje sa do osobitnej matriky.
Osobitná matrika je zriadená pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.
Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis.
Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého miesta pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého niekto z najbližších pozostalých.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatňované.

Predkladané doklady:• originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého
• matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
• platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
• ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.

Vydávanie výpisov z matriky a nazeranie do matriky

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:• osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
• osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.
Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne

Potrebné doklady:

• občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
• iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada
• Poplatok za vydanie matričného dokladu je 5,00 €
Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!

Legislatíva
Zákon č. 154/1994 Zb. o matrikách

 

 Žiadosť o zápis do osobitnej matriky / prvé zaevidovanie /


Podľa § 23 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky podáva na:

 • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt
 • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt alebo
 • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území SR trvalý pobyt

Prvotné zápisy do osobitnej matriky sa nepodávajú priamo na pracovisku osobitnej matriky.

Zápis sa vykoná na základe rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu vydaného cudzím štátom, dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky, zápisu o narodení, uzavretí manželstva alebo úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom a ďalších relevantných  listín. Prvý úradný výpis z osobitnej matriky je bez poplatku.

K zápisu do osobitnej matriky odporúčame predkladať matričné doklady vydané cudzím štátom vo forme úradne osvedčenej kópie. Zo spisového materiálu verejné listiny nevraciame.

V súlade s uplatňovaním Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 k zápisu matričnej udalosti do osobitnej matriky sa verejné listiny ( rodný list, sobášny list, úmrtný list ) predkladajú bez vyššieho overenia apostil. Nariadenie sa nevzťahuje na VL vydané orgánmi tretích štátov.

Úradný výpis z osobitnej matriky – duplikát rodného, sobášneho, úmrtného listu

 1. Žiadosť možno podať poštou na adresu Ministerstvo vnútra SR, osobitná matrika, Drieňová 22, 826 86  Bratislava.
 2. Žiadosť možno podať e-mailom, potvrdenie o platbe je potrebné priložiť ako prílohu.
 3. Žiadosť možno podať prostredníctvom elektronickej služby cez portál elektronických služieb MV SR

Úradný výpis - duplikát je spoplatnený sumou  5 eur,  podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. b).

Vzory žiadostí (o úradný výpis z osobitnej matriky – duplikát)  sa nachádzajú nižšie. K žiadosti treba priložiť potvrdenie o úhrade správneho poplatku.

 

Správny poplatok

Možné spôsoby úhrady správneho poplatku:

 1. prostredníctvom Potvrdenia o úhrade správneho poplatku (eKolok), ktoré si poplatník môže zakúpiť na požadovanú hodnotu na vybraných pobočkách Slovenskej pošty.
 2. prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok, nazývanej aj Virtuálny kiosk, ktorá je k dispozícii na webovej stránke https://m.ekolky.gov.sk .
 3. prostredníctvom Platobného terminálu, tzv. kiosku – nachádza sa v budove MV SR, Drieňová 22, Bratislava.

Pre úhradu správnych poplatkov použite nasledovné kódy:

 • žiadosť o vydanie duplikátu matričného dokladu - kód 1039 -  úradný výpis z matričnej knihy
 • vyššie osvedčenie do cudziny na úradné výpisy vydané osobitnou matrikou a na právoplatné rozhodnutia okresných úradov o povolení zmeny mena a priezviska - kód 658 - vyššie osvedčenie verejnej listiny Apostille/Superlegalizácia
 • vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára (VŠF) - kód 7140 - Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu

UPOZORNENIE:

Žiadame klientov, aby k žiadosti o úradný výpis (duplikát) nezasielali správne poplatky v hotovosti.

OSOBITNÁ MATRIKA vydáva len matričné doklady evidované v osobitnej matrike, o úradné výpisy  bežných matrík je možné požiadať ktorýkoľvek matričný úrad v SR.

Vydanie viacjazyčného štandardného  formulára k matričnému dokladu

Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia EPaR (EÚ) 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 – je spoplatnené sumou 5 € podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, Položka 2, písm. p). Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie úradného výpisu z osobitnej matriky.

Informácia o správnom poplatku bod č. 3

5.     Vyššie overenie  dokladov  do cudziny

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (oddelenie matrík) vykonáva vyššie osvedčenie do cudziny na  úradné  výpisy vydané osobitnou matrikou a právoplatné rozhodnutia okresných úradov o povolení zmeny mena a priezviska ( na originál verejnej listiny ). Každý  úkon vyššieho overenia je spoplatnený sumou 10 € podľa zák. č. 145/1995 Z. z . o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položka 3, bod 1. Potvrdenie o platbe je potrebné priložiť k žiadosti o vykonanie vyššieho osvedčenia  verejnej listiny. Vzor žiadosti nižšie.

Informácia o správnom poplatku bod č. 3

E-mail: osobitnamatrika@minv.skom.ormp.svs@minv.sk

Informácie o lehote vybavenia zápisov do osobitnej matriky neposkytujeme ani telefonicky ani mailom. Zápisy sa spracúvajú chronologicky ako boli na osobitnú matriku doručené.

Samospráva

Voľby 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

V máji vlhko, chladno, bude vína na dno.

Pranostika na akt.deň

Keď sa na Želmíry včely začnú rojiť, dobrá ovca sa už môže dojiť.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:4:39

Slnko zapadá:20:19

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

     NATUR-PACK