Menu
Obec Bracovce
ObecBracovce

Poplatky za komunálny a stavebný opad

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

 1. Poplatníka miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady určuje zákon o miestnych daniach.

 

 1. Obec ustanovuje, že poplatok za odpad od  poplatníka v ustanovenej  výške pre obec  vyberá a za vybraný poplatok ručí:

       a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých  spoluvlastníkov  alebo  ak  ide  o  bytový dom, poplatok  vyberá a  za  vybraný  poplatok ručí  zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo  správca súhlasí,

       b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec

(ďalej len "platiteľ"). 

 

 1. Sadzbu poplatku za odpad určuje obec  v súlade s ust. § 78 ods. 1 a § 83 zákona o miestnych daniach, nasledovne: 
 1. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pri nezavedenom množstvovom zbere paušálny poplatok 0,033 eur za osobu a kalendárny deň ( 0,033 x 365 = 12 eur osoba/rok/6 vývozov/110 l KUKA nádoba
 2. Sadzba poplatku pri množstvovom zbere je stanovená pre územie obce Bracovce v závislosti od objemu zbernej nádoby na liter komunálnych odpadov a frekvencie vývozov pre podnikateľov a právnické osoby na 0,164 eur za kalendárny deň, t.j. 60 eur za kalendárny rok za jednu kuka nádobu s objemom 110 l
 3. Správca dane určuje sadzbu poplatku vo výške 0,055 eur  za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín pri ich množstevnom zbere.
 4. v prípade, že poplatníkovi nepostačuje na vývoz odpadu KUKA nádoba má možnosť zakúpiť si vrecia a to za stanovenú úhradu 2,00 € za 1 vrece.

 

 1. Spôsob a lehota zaplatenia poplatku
 1. Pre množstvový zber komunálneho odpadu obec určuje spôsob platenia  poplatku uzavretím Dohody. Splatnosť poplatku je do 15 dní od účinnosti Dohody. Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Poplatok sa uhrádza v hotovosti správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad, prípadne na účet správcu dane.
 2. Pri nezavedenom množstevnom zbere komunálneho odpadu obec určuje spôsob platenia  poplatku: Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Poplatok vyrubený rozhodnutím je splatný do 15 dní odo  dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.  Poplatok sa uhrádza v hotovosti správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad, prípadne na účet správcu dane.
 3. Pre množstvový zber drobného stavebného odpadu obec určuje spôsob platenia poplatku: Poplatok sa uhrádza v hotovosti správcovi dane, t.j. poverenému zamestnancovi obce, o čom sa poplatníkovi následne vydá aj príjmový pokladničný doklad. Poplatok za drobný stavebný odpad sa bude platiť len vtedy, keď poplatník tento odpad odovzdá na miesto obcou určené.
 1. Obec Bracovce v súlade s § 82 ods. 2  zákona o miestnych daniach poplatok zníži, resp.  odpustí   za  obdobie, za  ktoré poplatník  preukáže, že  sa viac ako 90  dní v zdaňovacom období  nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta, a to týmito podkladmi:

 

 1. ak študuje mimo  územia obce:
 1. ak sa zdržiava mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania  - potvrdením od zamestnávateľa (agentúry zamestnávania) o zamestnaní v danom zdaňovacom období s miestom výkonu práce poplatníka mimo územia obce   a potvrdením  o ubytovaní  alebo dokladom o prechodnom pobyte mimo územia obce,
 2. ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo vyšetrovacej väzbe alebo vo výkone trestu  odňatia slobody - potvrdením  o vyšetrovacej väzbe alebo o výkone trestu odňatia slobody a jeho dobe trvania,
 3. ak ide o osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb - potvrdením o umiestnení v zariadení sociálnych služieb a dobe jeho trvania,
 4.   ak ide o osobu umiestnenú v   reedukačnom zariadení alebo detskom domove - potvrdením o umiestení v reedukačnom zariadení alebo detskom domove a dobe jeho trvania,
 5. ak ide o osobu umiestnenú v liečebni - potvrdením o umiestnení v liečebni a o dobe jej trvania.
 6. z iného  dôvodu prechodného pobytu v inej obci - potvrdením o prechodnom pobyte mimo územia obce
 7.    ak ide o fyzickú osobu, ktorá  sa zdržiava alebo zdržiavala v zahraničí
 1. potvrdením o návšteve školy alebo pracovným povolením alebo
 2. povolením k pobytu alebo vízom alebo
 3. potvrdením od zamestnávateľa, prípadne agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí súčasne s dokladom príslušnej organizácie o pobyte v zahraničí alebo potvrdením o úhrade dane z príjmu v zahraničí alebo

 

 1. Poplatník je podľa § 82 ods. 5 zákona o miestnych daniach povinný uplatniť  nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku podľa predchádzajúceho odseku  najneskôr do 90 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.
 2. Obec podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach  vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti, ktoré obec ustanovuje takto :

 

Spolu s oznámením zániku povinnosti platiť poplatok podaným v zmysle § 80 ods. 2 zákona o miestnych daniach , t.j. do 30 dní od zániku povinnosti platiť poplatok  predloží :

 1. v prípade, že fyzická osoba  mala povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že mala v obci trvalý pobyt  alebo prechodný pobyt: dokladom o zániku  trvalého alebo prechodného pobytu
 2. v prípade, že fyzická osoba  mala povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že bola na území obce oprávnená užívať alebo užívala  byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu  alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,  vinicu,  ovocný sad,  trvalý trávny porast  na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku  a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha  (ďalej len "nehnuteľnosť"): dokladom o zániku práva užívať nehnuteľnosť na území obce  napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu, dokladom o úmrtí.
 3. v prípade, že právnická osoba, mala povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že bola oprávnená užívať alebo užívala  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie: dokladom o zániku právnickej osoby, dokladom o  zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu.
 4. v prípade, že podnikateľ, mal povinnosť platiť poplatok  z dôvodu , že bol oprávnený užívať alebo užíval  nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania: dokladom o zániku podnikateľa , dokladom o  zániku práva užívať nehnuteľnosť napr. listom vlastníctva alebo dohodou o ukončení nájmu alebo výpoveďou z nájmu

Samospráva

Voľby 2024

Voľby prezidenta SR obrázok

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Apríl seno seje.

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:39

Slnko zapadá:19:25

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

     NATUR-PACK